Temporal variations of Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4 population in a heavily infected banana field in Southwest China

Authors:
Bai, Tingting; Xu, Shengtao; Rupp, Franziska; Fan, Huacai; Yin, Kesuo; Guo, Zhixiang; Zhang, Lei; Yang, Baoming; Huang, Yuling; Li, Yongping; Li, Xundong; Zeng, Li; Zheng, Sijun
Pages:
p. 641-648
Publisher:
Taylor & Francis
Publication Year:
2019
ISSN:
1651-1913
Language:
en
Back